O nas

DEKLARACJA MISJI

Grupy Rodzinne Nar-Anon są ogólnoświatową Wspólnotą dla tych, którzy dotknięci są uzależnieniem bliskiej osoby. W ramach programu Dwunastu Kroków – oferujemy naszą pomoc, dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją.

DEKLARACJA WIZJI

Będziemy nieść posłanie nadziei na całym świecie, wszystkim tym, którzy są dotknięci uzależnieniem bliskiej im osoby.

Będziemy to robić poprzez:

 • uświadamianie im, że nie są już sami;
 • praktykowanie Dwunastu Kroków Nar-Anon;
 • zachęcanie do rozwoju poprzez pełnienie służb;
 • rozpowszechnianie Informacji Publicznej w szpitalach, instytucjach, internecie oraz
 • zmienianie własnego nastawienia.

DWANAŚCIE KROKÓW GRUP RODZINNYCH NAR-ANON

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec osoby uzależnionej, że straciliśmy kontrolę nad własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam równowagę wewnętrzną.
 3. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Przeprowadziliśmy wnikliwy i odważny obrachunek moralny własnego życia.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od tych wszystkich wad charakteru.
 7. Pokornie prosiliśmy Go, aby zaradził naszym niedoskonałościom.
 8. Sporządziliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście tym, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zraniłoby to te lub inne osoby.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek osobisty, natychmiast przyznając się̨ do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do umocnienia świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w wyniku realizacji tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym i stosować te zasady we wszystkich naszych sprawach.

DWANAŚCIE TRADYCJI GRUP RODZINNYCH NAR-ANON

Nasze doświadczenie grupowe sugeruje, że jedność Grup Rodzinnych Nar-Anon zależy od przestrzegania tych Tradycji.

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; osobisty postęp większości zależy od jedności.
 2. Autorytetem dla naszej grupy jest jedynie – kochający Bóg, jakkolwiek wyraża się On w sumieniu naszej grupy. Nasi liderzy są jedynie zaufanymi Służebnymi – oni nie rządzą.
 3. Bliscy uzależnionych, którzy spotykają się, aby wzajemnie sobie pomagać, mogą nazywać się Grupą Rodzinną Nar-Anon, o ile jako grupa nie mają żadnych innych powiązań. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest to, że mamy wśród bliskich lub przyjaciół osobę z problemem uzależnienia.
 4. Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw, które dotyczą innych Grup Rodzinnych Nar–Anon lub NA jako całości.
 5. Każda grupa Nar-Anon ma jeden główny cel: pomagać rodzinom osób uzależnionych. Robimy to poprzez praktykowanie Dwunastu Kroków Nar-Anon, wspieranie i rozumienie naszych bliskich uzależnionych oraz przyjmowanie i okazywanie zrozumienia rodzinom osób uzależnionych.
 6. Nasze Grupy Rodzinne nigdy nie powinny popierać, finansować ani użyczać nazwy żadnym zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem czy prestiżem, nie odrywały nas od głównego celu duchowego. Jednak jako oddzielna jednostka, zawsze powinniśmy współpracować ze Wspólnotą Anonimowych Narkomanów.
 7. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Praca na Dwunastym Kroku powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.
 9. Nasze grupy jako takie, nigdy nie powinny stać się organizacją, możemy jednak tworzyć służby i komitety bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.
 10. Grupy Rodzinne Nar-Anon nie wyrażają opinii w sprawach spoza wspólnoty, aby nasza nazwa nigdy nie została uwikłana w publiczne polemiki.
 11. Nasz wizerunek publiczny opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu; zawsze powinniśmy zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, filmu, internetu oraz innych form środków masowego przekazu. Ze szczególną troską powinniśmy chronić anonimowość wszystkich członków NA.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o stawianiu zasad ponad osobistymi przekonaniami.


DWANAŚCIE KONCEPCJI SŁUŻB NAR-ANON

Tak jak wolność jednostki ma źródło w Dwunastu Krokach, a wolność grupy rodzi się z Dwunastu Tradycji, tak wolność struktury Służb rozkwita z Dwunastu Koncepcji.

 1. Dla realizacji głównego celu naszej wspólnoty, Grupy Rodzinne Nar-Anon połączyły się, aby stworzyć Strukturę, która rozwija, koordynuje i utrzymuje służby w imieniu Nar-Anon jako całości.
 2. Autorytetem dla służb Nar-Anon są Grupy Rodzinne Nar-Anon i na nich spoczywa ostateczna odpowiedzialność za te służby.
 3. Grupy Rodzinne Nar-Anon przekazują służbom działającym w strukturze uprawnienia niezbędne do pełnienia powierzonych im obowiązków.
 4. Skuteczność liderów jest wysoko ceniona w Nar-Anon. Przy powierzaniu służb powinny zostać dokładnie rozważone predyspozycje kandydatów.
 5. Przy każdym zadaniu powierzonym w strukturze służb należy dokładnie zdefiniować zakres decyzyjności i odpowiedzialności.
 6. Sumienie grupy jest duchowym narzędziem, za pomocą którego zapraszamy kochającą Siłę Wyższą do wpływania na nasze decyzje.
 7. Wszyscy członkowie struktury służb ponoszą pełną odpowiedzialność za decyzje swoich zespołów i powinni mieć możliwość pełnego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji.
 8. Regularna, dwustronna komunikacja jest niezbędna dla spełnienia tych Koncepcji oraz uczciwości i skuteczności naszych służb.
 9. Wszystkie zespoły w strukturze służb są zobowiązane do uważnego rozważenia każdego punktu widzenia w procesie podejmowania decyzji.
 10. Każdy członek struktury służb może zwrócić się o zadośćuczynienie osobistej szkody, bez obawy przed napiętnowaniem.
 11. Fundusze Nar-Anon są przeznaczane na realizowanie głównego celu, jakim jest niesienie posłania; należy nimi odpowiedzialnie zarządzać.
 12. Zgodnie z duchową naturą Nar-Anon, nasza struktura powinna zawsze opierać się na służbie a nie na zarządzaniu.

Z „Przewodnika dla Służb Lokalnych Grup Rodzinnych Nar-Anon”, 2021, tłumaczenie i publikacja za zgodą Głównej Siedziby Grup Rodzinnych Nar-Anon SA (© NFGH Inc.)